فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی
1

13 شهريور 1398
فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی
اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به گزارش های حوادث ناگوار و یا مشکلات کیفی دریافتی از مراکز درمانی، معاونت های غذا و دارو و یا شرکت های تجهیزات پزشکی، موضوع را از شرکت تولید کننده/ وارد کننده محصول پیگیری می نماید. در این حالت بسته به مشکل اظهار شده و در صو ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >