دستورالعمل های ابلاغی
1

24 امرداد 1402
راهنمای کاربری مراکز درمانی تعیین تکلیف اقلام مشمول ارز رسمی

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

17 ارديبهشت 1398
دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مؤسسات پزشکی و مراکز درمانی

 

17 ارديبهشت 1398
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

17 ارديبهشت 1398
دستور العمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >