تجهیزات.پزشکی

1 2

5 اسفند 1399
فهرست شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی مجاز

 

24 شهريور 1398
راهنمای ثبت نام شرکت های تجهیزات پزشکی در سامانه imed

 

13 شهريور 1398
فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی
اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به گزارش های حوادث ناگوار و یا مشکلات کیفی دریافتی از مراکز درمانی، معاونت های غذا و دارو و یا شرکت های تجهیزات پزشکی، موضوع را از شرکت تولید کننده/ وارد کننده محصول پیگیری می نماید. در این حالت بسته به مشکل اظهار شده و در صو ...

 

17 تير 1398
آموزش سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)
سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

 

22 ارديبهشت 1398
نحوه خرید تجهیزات پزشکی

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
راهنمای ثبت نام اصناف تجهیزات پزشکی در سامانه imed

 

18 ارديبهشت 1398
دستور العمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مراکز تولید کننده/ وارد کننده و توزیع کننده

 

17 ارديبهشت 1398
تماس با ما

 

17 ارديبهشت 1398
دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مؤسسات پزشکی و مراکز درمانی

 
1 2
< >