دستورالعمل

1

22 آذر 1399
دستورالعمل کاربری مسئولین فنی مراکز درمانی تابعه

 

22 آذر 1399
دستورالعمل کاربری مسئولین فنی مراکز درمانی غیر دانشگاهی

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
دستورالعمل های مرتبط با شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
دستور العمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مراکز تولید کننده/ وارد کننده و توزیع کننده

 

18 ارديبهشت 1398
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی ویژه شرکت های فعال در حوزه واردات، تولید، توزیع و عرضه

 

18 ارديبهشت 1398
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

17 ارديبهشت 1398
دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مؤسسات پزشکی و مراکز درمانی

 

17 ارديبهشت 1398
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

17 ارديبهشت 1398
دستور العمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی

 
1
< >