مشکلات.کیفی

1

17 تير 1398
آموزش سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)
سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشکی
با توجه به دستورالعمل "گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی" ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی، کلیه مراکز درمانی مکلف می باشند. در صورت وقوع مرگ یا آسیب جدی یا احتمال وقوع آنها جهت بیمار، کاربر و یا سایر افراد ناشی از عملکرد نامناسب تجهیزات ...

 
1
< >