مسئول اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی


 

آقای حسین اسماعیلی

مسئول اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

شرح وظایف مسئول:

- نظارت بر اجرای فرآیندهای نظارتی کارشناسان و تایید نهایی چک لیست های بازرسی- کلیه فرآیندهای نظارتی از جمله بازدید از مراکز درمانی تابعه و غیر دانشگاهی، مراکز توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی، شرکت های تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و ...

- برنامه ریزی جهت انجام برنامه عملیاتی وزارتی و ارزیابی عملکرد سازمان

- هماهنگی و همکاری با دستگاه های کاشف موضوع ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق

- صدور مجوز و نظارت بر برگزاری نمایشگاه های استانی تجهیزات و ملزومات پزشکی

- برنامه ریزی در خصوص کمیته تخصصی تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت آگاهی بخشی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و دستگاه های اجرایی


چارت سازمانی مسئول اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >