کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی


خانم الهام صحرائی

خانم فاطمه محمدی

خانم فاطمه ایمانی

کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

شرح وظایف کارشناسان:

- تمدید پروانه شرکت های تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

- ثبت شرکت ها و اصناف توزیع کننده و عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

- انجام برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد سازمان

- تدوین خط مشی­های مرتبط با خرید و مصرف صحیح ملزومات پزشکی در مراکز درمانی تابعه

- انجام آنالیز ABC و ابلاغ به مراکز درمانی جهت مدیریت هزینه ناشی از خرید ملزومات پزشکی

- رسیدگی و کارشناسی تخلفات شرکت های تجهیزات پزشکی

- پیگیری و ارسال گزارش حوادث ناگوار به اداره کل

- نظارت بر عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح

- نظارت و بازرسی از اصناف و شرکت های توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

- نظارت بر عملکرد شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی

- نظارت بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی


چارت سازمانی کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >